Regulamin uczestnictwa w rajdzie na orientację pn.”Poszukiwanie drogi do niepodległości” – 17.06.2018r.

Regulamin uczestnictwa w rajdzie na orientację
pn.”Poszukiwanie drogi do niepodległości” – 17.06.2018r.

1. Uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie na starcie rajdu.
2. Rajd odbywa się przy otwartym ruchu drogowym, uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
3. Przed startem w bazie rajdu zawodnicy otrzymują mapę z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi do odnalezienia.
4. Za prawidłowe potwierdzenie pobytu na Punkcie Kontrolnym uczestnik otrzymuje 1 punkt przeliczeniowy.

5. Klasyfikacja prowadzona jest na dwóch trasach: Mega i Rodzinnej; trasy różnią się liczbą punktów kontrolnych do zaliczenia. Uczestnik zostaje sklasyfikowany na odpowiedniej trasie (Mega/Rodzinna) na podstawie liczby zdobytych punktów przeliczeniowych. Zaliczenie od 1 do 10 Punktów Kontrolnych skutkuje sklasyfikowaniem na trasie Rodzinnej, natomiast zaliczenie od 11 do 21 Punktów Kontrolnych sklasyfikowaniem na trasie Mega.
6. Kolejność zaliczania Punktów Kontrolnych jest dowolna, wariant przejazdu między Punktami Kontrolnymi jest również dowolny.

7. Potwierdzenie pobytu na Punkcie Kontrolnym odbywa się przez oznaczenie odpowiedniego miejsca na karcie startowej, jako odpowiedź na pytanie oraz wykonanie zadania. Uczestnik ma obowiązek stawić się na Punkcie Kontrolnym osobiście.
8. Warunkiem sklasyfikowania jest potwierdzenie co najmniej 1 Punktu Kontrolnego.
9. Limit czasu na pokonanie tras to 6 godzin. Limit czasu liczony jest od momentu wydania komendy „Start” przez prowadzących zawody.
10. Za przybycie na metę po limicie czasu odliczane jest po 1 punkcie przeliczeniowym za każde rozpoczęte 3 minuty spóźnienia. Przybycie na metę po upływie 30 minut od upłynięcia limitu czasu jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem. Kary za ewentualne przekroczenie limitów czasu nie wpływają na to, na jakiej trasie zostaje sklasyfikowany uczestnik (czyli np. uczestnik który zdobędzie 11 punktów przeliczeniowych ale przybędzie 10 minut po czasie zostaje sklasyfikowany na trasie Mega – tyle że z 5 punktami przeliczeniowymi po uwzględnieniu karnych punktów za spóźnienie).

11. O miejscu w końcowej klasyfikacji decyduje w pierwszej kolejności ilość zdobytych punktów przeliczeniowych, a następnie, w przypadku równej ilości punktów przeliczeniowych, czas przejazdu trasy.
12. Używanie urządzeń GPS jest dozwolone tylko i wyłącznie do zapisu śladu przebytej trasy.
13. W przypadku rezygnacji z ukończenia rajdu uczestnik zobowiązany jest o zgłoszenie tego faktu organizatorom rajdu na numer telefonu podany na mapie oraz karcie startowej.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie rajdu, a także podczas dojazdu na zawody i powrotu z nich. Zalecane jest ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.

15. Startując w rajdzie uczestnik zgadza się na opublikowanie imienia, nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej, na profilu w serwisie społecznościowym organizatora oraz we wszelkich mediach.
16. Pokonywanie jakiegokolwiek fragmentu trasy w inny sposób niż rowerem bądź pieszo jest zabronione. Korzystanie z innych środków lokomocji (w tym rowerów z napędem elektrycznym) skutkuje dyskwalifikacją.
17. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przeciwpożarowych, zasad poruszania się po terenach leśnych oraz zachowania porządku i niepozostawiania śmieci na trasie przejazdu. Poruszanie się po terenach prywatnych wymaga uzyskania zgody właściciela terenu.
Warunki uczestnictwa
• Rejestracja i wniesienie opłaty.
• Podpisanie niezbędnych oświadczeń przed startem.
• Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na samodzielny udział w rajdzie oraz oświadczenie o starcie na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.

• Start osoby poniżej 16 roku życia jest możliwy wyłącznie pod opieką rodzica (opiekuna).
Świadczenia dla uczestników:
• Mapa i karta startowa
• Dyplomy
• Woda
• Przekąski
• Ciepły posiłek na mecie
• Dyżur ratownika medycznego w bazie rajdu
• Serwis rowerowy