Cele Statutowe

 • upowszechnianie, popularyzacja oraz rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki w zakresie amatorskim, masowym i profesjonalnym, w szczególności kolarstwa oraz turystyki rowerowej,
 • promocja roweru jako środka transportu,
 • propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • upowszechnianie wiedzy o kolarstwie,
 • budowanie środowiska kolarzy,
 • zapewnienie młodzieży i dorosłym udziału w sporcie kwalifikowanym,
 • kształtowania u członków Stowarzyszenia wysokich wartości moralnych i fizycznych,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym i nałogom oraz dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne poprzez propagowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych idei regularnego uprawiania sportu,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • kreowanie i wspieranie inicjatyw społecznych i samorządowych, w szczególności dotyczących budowania społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego,
 • szeroko rozumiana pomoc grupom defaworyzowanym, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych podmiotów,
 • ochrona i promocja zdrowia oraz działanie i profilaktyka w zakresie zdrowia publicznego,
 • rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
 • działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa i wychowawcza, w szczególności dotycząca dzieci i młodzieży,
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działalność proekologiczna, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrody,
 • upowszechnianie równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
 • szeroko pojęta współpraca na rzecz rozwoju społecznego z organizacjami społecznymi.